การแข่งขัน BIKE CHIANGMAI THAILAND 2018

0
2841

การแข่งขัน BIKE CHIANGMAI THAILAND 2018
ประเภทการแข่งขัน : เสือภูเขาทางเรียบ
ระยะทาง : 31 กิโลเมตร
ความชั่นสะสม : 305 เมตร
จุดปล่อยตัวและเส้นชัย : โรงเรียนสันทรายวิทยาคม – สะพานแขวน เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

รายละเอียดเส้นทาง
เส้นทางแข่งขันอยู่ในพื้นที่ชนบท ถนนตัดผ่านแหล่งชุมชนที่มีความหนาแน่นของประชากรเบาบาง และปานกลางเป็นระยะๆสภาพถนนเป็นยางมะตอยตลอดเส้นทาง คุณภาพถนนอยู่ในระดับปานกลาง ถนนเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างในบางจุด ถนนจุดที่เสียหายที่สุดอยู่ในพื้นที่สํานักฟาร์ม พื้นที่การแข่งขันครอบคลุมอําเภอสันทรายในเขตตําบล หนองหาร ป่าไผ่ เมืองเล็น หนองแหย่ง และอําเภอดอยสะเก็ด ในเขตตําบลลวงเหนือ

ประเภทการแข่งขัน

• ประเภทท่องเที่ยว 1
• ประเภทการแข่งขันการแข่งชั่น
– ชาย ทั่วไปไม่จํากัดอายุ M – หญิง ทั่วไปไม่จํากัดอายุ W
– ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี M1 – หญิง รุ่นอาวุไม่เกิน 19 ปี W1
– ชาย รุ่นอายุ 20 – 29 ปี M2 – หญิง รุ่นอายุ 20 – 29 ปี W2
– ชาย รุ่นอายุ 30 – 39 ปี M3 – หญิง รุ่นอายุ 30 – 39 ปี W3
– ชาย รุ่นอายุ 40 – 49 ปี M4 – หญิง รุ่นอายุ 40 – 49 ปี W4
– ชาย รุ่นอายุ 50 – 59 ปี M5 – หญิง รุ่นอายุ 50 – 59 ปี W5
– ชาย รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป M6 – หญิง รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป W6

 

รางวัลและเหรียญที่ระลึก
รุ่นท่องเที่ยว 
• เหรียญรางวัล*

รุ่นการแข่งขัน 
• ถ้วยรางวัล อันดับ 1 – 3 ทุกรุ่น 
พร้อมเกียรติบัตร
• เหรียญรางวัล**

*,** หมายเหตุ : เหรียญรางวัลสําหรับผู้เข้าเส้นชัย 2,000 คนแรก

กําหนดการ
วันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2561
10.00น – 18:00น รับหมายเลขการแข่งขันบริเวณจุดจัดงาน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

วันอาทิตย์ ที่ 24 มิถุนายน 2561
05:00น. – 06:30น. รับหมายเลขการแข่งขันบริเวณจุดจัดงาน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
06:30น. – 07.00น. นักกีฬาประจําจุดปล่อยตัวตามรุ่น
                          (M, M1, M2, M3, M4, M5, M6, W, W1, W2, W3, WA, W5, W6, T)
07:00น. – 07:30น. ปล่อยตัวนักกีฬา แต่ละรุ่นปล่อยตัวห่างกัน 2 นาที
07.30น. – 09:30น. นักกีฬาเข้าเส้นชัข ณ สะพานแขวน เขื่อนแม่กวงๆ
09.30น. – 11:30น. ประกาศผลรางวัล มอบถ้วยรางวัล และพิธีปิดการแข่งขัน

กติกาการแข่งขันและการประท้วง
1. การแข่งขันใช้กฎระเบียบการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และข้อกําหนดเฉพาะกาล
ของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
2. อุปกรณ์ทุกอย่างไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนและผู้อื่น
3. ไม่อนุญาตให้ใช้ Arobars ในทุกรุ่น
4. จักรยานเสือภูเขา ต้องใช้อุปกรณ์พื้นฐานสําหรับจักรยานเสือภูเขาเท่านั้น
5. จักรยานเสือภูเขา ต้องใช้โช้คหน้าเท่านั้น (ห้ามใช้ตะเกียบหน้า)
6. จักรยานเสือภูเขา สามารถใช้วงล้อขนาด 26,27.5 และ 29 นิ้วเท่านั้น
7. ใช้ยางจักรยานเสือภูเขาได้ทุกชนิด ขนาดยางหน้า ขางหลัง ต้องไม่ต่ํากว่า 1.9 นิ้ว
8. จานปั่นเสือภูเขาใบหน้าสูงสุดไม่เกิน 48 ฟัน และ เฟืองหลังไม่จํากัด
9. นักกีฬาจักรยานต้องสวมหมวกกันกระแทกหรือหมวกกันน็อคสําหรับจักรยาน ตลอดการแข่งขัน
10. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจําตัวที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตในระหว่างแข่งขัน 
และทําการฝึกซ้อมมาอย่างดี
11. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตจากการแข่งขันในครั้งนี้ ทางผู้จัดๆไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
ไม่ว่ากรณีใดๆ
12. ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐาน บัตรประจําตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร
13. นักกีฬาจักงานทุกคนต้องรายงานตัว ณ จุดสตาร์ท ก่อนเริ่มต้นการแข่งขัน 30 นาที การรายงานตัว
จะสิ้นสุดการแข่งขัน 5 นาที ถ้านักกีฬาจักรยานคนใดไม่มารายงานตัว คณะกรรมการจะถือว่านักกีฬาจักรยานคนนั้นเริ่มต้นการแข่งขัน
14. นักกีฬาจักยานทุกคนเมื่อผ่านเส้นชัขแล้วต้องรายงานตัวต่อฝ่ายทะเบียน หลังการแข่งขันทันที มิฉะนั้น 
จะถือว่าแข่งขันไม่ครบระยะทางหรือไม่ถึงเส้นชัข
15. การตัดสินหาตําแหน่งผู้ชนะเลิศและอันดับรองของรุ่นต่างๆ ตัดสินจากอันดับที่เข้าเส้นชัยไม่ได้ตัดสินจากเวลารวม
16. หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบพบว่านักแข่งท่านใด จงใจกลั่นแกล้ง หรือกระทําการใด ๆ อันอันตราย
หรือความเสียหายกับนักกีฬาท่านอื่น คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ ท่านออกจากการแข่งขัน
17. การดร๊าฟ (Draft) สําหรับผู้ชิงลําดับสามารถทําได้เฉพาะกับนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในกลุ่มอาเดียวกันเท่านั้น
ให้ดร๊าฟ กับกลุ่มอื่น และเมื่อกลุ่มอื่นแซง ห้ามเข้าดร๊าฟ ร่วมโดยเด็ดขาด
18. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม ถ้ามีในวิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น
19. นักกีฬาผู้ที่ได้รับรางวัลต้องพร้อมให้ตรวจบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง ถ้าไม่มีหลักฐานจะถูกปรับแพ้
20. อายุนักกีฬา ให้คิดคํานวณตามปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด
21. การประท้วงต้องทําหลังจากประกาศผล 15 นาที โดยวางเงินมัดจํา 1,000 บาท ฉากการประท้วงนั้นเป็นผล
ทางคณะกรรมการแข่งขันจะคืนเงินประกันให้ หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกัน
22. การตัดสินของคณะกรรมการการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สุด

 


โดย bikechiangmaithailand2018