ปั่นสองแผ่นดิน น้ำเพียงดินสู่สาละวิน เพื่อผู้พิทักษ์ป่า

1
270

งานปั่น “ปั่นสองแผ่นดิน น้ำเพียงดินสู่สาละวิน เพื่อผู้พิทักษ์ป่า”
ของกรมป่าไม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 10 – 12 พฤศจิกายน 2561

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กิจกรรม “ปั่นสองแผ่นดิน จากน้ำเพียงดิน สู่สาละวิน” ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2561 มีจุดเริ่มต้นที่ลานกิจกรรมหน้าสถานีตำรวจภูธรน้ำเพียงดิน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และจุดสิ้นสุดที่บ้านแม่สามแลบ ริมน้ำสาละวิน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกส่วนสามารถร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมกัน จึงมีแนวความคิดในการสร้างเครือข่ายนักปั่นหน้าใหม่ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและท้องถิ่น

เพื่อสร้างสานความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับชุมชน ของประเทศไทยกับเมียนมาร์ โดยผ่านกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมถึงรณรงค์การใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชนในชุมชนทุกภาคส่วน อีกทั้งกิจกรรมนี้จะมีส่วนช่วยเหลือแบ่งปันสู่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองดูแลพื้นป่า และเป็นผู้ซึ่งมีความเสียสละอดทน มีความกล้าหาญเป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากในแต่ละปีบุคคลเหล่านี้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยและไม่มีสวัสดิการตอบแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวเพิ่มเติม การปั่นจักรยานที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตประชาชนและชุมชนในปัจจุบัน ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกๆ ปี ซึ่งเห็นได้จากจำนวนนักปั่นและ ชมรมจักรยานต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี การปั่นจักรยานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งการปั่นจักรยานยังเป็นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จุดประกายและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป ประชาชนหรือผู้ที่พบเห็นทั่วไปจะได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย อีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดงานปั่นนี้ได้ที่
คุณริน โทร : 089-5573008

 

ที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

Facebook Comments

Comments are closed.